Všeobecné zmluvné podmienky

1. Platobné podmienky, doba prenájmu

a) Cena za prenájom spolu s kauciou sú splatné najneskôr v deň odovzdania obytného automobilu / prívesu nájomcovi (v hotovosti, alebo vopred prevodom na účet), bez úhrady týchto položiek nebude obytný automobil / príves nájomcovi vydaný. V prípade prevodu na účet sa považujú peniaze zaplatené až po pripísaní na účet prenajímateľa
b) strany sa dohodli na kaucii vo výške 1000€. Kaucia slúži na krytie škôd, ktoré nie sú hradené poisťovňou, prípadne na krytie spoluúčasti na škodách, ktoré hradí poisťovňa (minimálna spoluúčasť je 5%, resp. 165€). Z kaucie sú kryté aj sankcie uvedené v bode 5. týchto VOP . V prípade vrátenia obytného automobilu/prívesu v stave, v akom bol nájomcovi odovzdaný (podľa preberacieho protokolu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy) s kompletným príslušenstvom, bude kaucia vrátená nájomcovi v plnej výške (v hotovosti, alebo prevodom na
účet). Poškodenie obytného automobilu / prívesu , ktoré nie je kryté havarijným poistením (prerazenie pneumatiky, poškodenie interiéru, exteriéru, alebo príslušenstva) znáša v plnej hodnote nájomca. V prípade, že nie je možné určiť výšku škody priamo pri prevzatí automobilu, je prenajímateľ oprávnený zadržať kauciu do stanovenia skutočnej výšky škody (najviac však na 90 dní). V prípade, že škoda presahuje výšku kaucie, je nájomca túto škodu povinný uhradiť voči daňovému dokladu.

2. Rezervácia termínu prenájmu

a) Rezervácia obytného automobilu / prívesu na daný termín telefonicky, alebo elektronickou formou (mail) platí 4 dni. Záloha na rezerváciu prenájmu obytného automobilu / prívesu vo výške 50 % z celkovej ceny prenájmu je splatná do 4 dní od rezervácie. Pripísaním zálohy na účet prenajímateľa, alebo uhradením v hotovosti prenajímateľovi sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu.
b) Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy obytného automobilu / prívesu (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.), v takom prípade prenajímateľ o tejto situácii bezodkladne informuje budúceho nájomcu a vráti mu všetky poskytnuté plnenia, najneskôr však do 4 dní od zistenia tejto skutočnosti

3. Povinnosti prenajímateľa

a) Odovzdať obytný automobil / príves v plne spôsobilom stave na jeho účel vrátane dokladov (povinné zmluvné poistenie, technický preukaz, technická kontrola). Obytný automobil / príves je plne funkčný, opotrebenie je primerané veku
b) Odovzdať nájomcovi obytný automobil v dohodnutom čase, štandardne medzi 7:00-18:00 (v prípade vzájomnej dohody aj v inom čase) na mieste odovzdania: Zbrody 11, 831 07 Bratislava (v prípade vzájomnej dohody aj na inom mieste)
c) Odovzdať obytný automobil skontrolovaný, vyčistený (exteriér, interiér, kuchynský riad), s plnou nádržou na pitnú vodu, plnými propán-butánovými fľašami (10kg náplň) , s plnými nádržami prevádzkových kvapalín (olej, chladiaca zmes, palivo) a prázdnymi a čistými odpadovými nádržami (odpadová voda a WC)
d) Riadne zaškoliť nájomcu na používanie obytného automobilu / prívesu a jeho vybavenia (čas zaškolenia je 30- 60 minút, nájomca je povinný s týmto časom počítať)
e) Prevziať obytný automobil / príves po ukončení doby prenájmu (čas prevzatie je 15-45 minút, nájomca je povinný s týmto časom počítať)
f) Uhradiť opravy vzniknuté bežným opotrebením (napr. vypálená žiarovka), na základe dokladu o kúpe predloženého nájomcom
g) V prípade poruchy obytného automobilu  nezapríčinenej nájomcom, ktorá bráni jeho bezpečnej mobilite, sa prenajímateľ zaväzuje poskytnúť bezodkladne náhradné vozidlo, alebo zabezpečiť bezodkladnú (čo najrýchlejšie možnú) prepravu všetkých pasažierov do miesta prevzatia obytného automobilu. V tomto prípade bude vrátená nájomcovi plná suma za nevyčerpané dni nájmu.

4. Povinnosti nájomcu

a) Nájomca obytného automobilu / prívesu ku dňu prevzatia , ako i vodič(i) vozidla musí mať potrebné vodičské oprávnenie v zmysle platnej právnej úpravy , prax vo vedení vozidla minimálne dva roky, dosiahnutý vek minimálne 24 rokov, platný vodičský a občiansky preukaz, alebo cestovný pas, ktorý predloži(a) ku dňu podpisu zmluvy
b) Právnické osoby (živnostníci a podnikateľské subjekty) predložia ku dňu podpisu zmluvy okrem ustanovení v bode 2 týchto VOP aj kópiu z OR (resp. ŽR) nie staršou ako 3 mesiace v prípade, ak sa nejedná o štatutárov alebo konateľov, plnú moc notársky overenú.
c) Nájomca sa zaväzuje obytný automobil / príves používať výhradne na jeho účel. Akákoľvek zárobková činnosť (napríklad ďalší prenájom) je zakázaná. Obytný automobil / príves vráti včas a v stanovený dátum uvedený v zmluve o prenájme obytného automobilu/prívesu, najneskôr však do 18.00 hod. v deň ukončenia prenájmu (po vzájomnej dohode aj v inom čase) v stave nepoškodenom ( v akom ho prebral v zmysle preberacieho protokolu), vrátane kompletného, nepoškodeného, funkčného príslušenstva a jeho súčastí, čoho prevzatie prenajímateľ potvrdí svojím podpisom na odovzdávajúcom protokole. Obytný automobil / príves nájomca vracia vyčistené, s prázdnou a vyčistenou odpadovou nádobou na WC, s prázdnou odpadovou nádržou na vodu a plnou palivovou nádržou. V prípade oneskoreného vrátenia obytného automobilu / prívesu si prenajímateľ vyhradzuje právo preniesť na nájomcu nároky na náhradu škody , ktorú si bude z dôvodu oneskoreného odovzdania nárokovať ďalší nájomca.
d) Nájomca prehlasuje, že vozidlo nebude vedené inou osobou, ktorej doklady neboli predložené pri podpise tejto zmluvy, ako i treťou stranou. Je zakázané na vozidle vykonávať akékoľvek úpravy (lepenie, vŕtanie,skrutkovanie, atď). Nájomca zodpovedá za to, že v obytnom automobile / prívese nebudú prepravované mimoriadne ťažké, horľavé, prašné, páchnuce, znečisťujúce veci a zvieratá. V obytnom automobile / prívese je zakázané fajčiť. Akékoľvek opravy, ktoré ju nutné urobiť v čase prenájmu , je povinný konzultovať s prenajímateľom.
e) Nájomca je v čase prenájmu povinný v prípade poškodenia obytného automobilu / prívesu , dopravnej nehody, alebo inej mimoriadnej udalosti:
– privolať políciu aj v prípade nízkej škody
– zdokumentovať udalosť, v prípade dopravnej nehody, alebo škodovej udalosti spísať správu o nehode spolu s adresami a menami svedkov, vytvoriť foto dokumentáciu
– neuznávať v mene prenajímateľa nároky tretích strán
– neodkladne oznámiť túto skutočnosť prenajímateľovi
V prípade , že tak nájomca neurobí, ručí za spôsobenú škodu v plnej výške bez ohľadu na havarijné poistenie obytného automobilu / prívesu
f) Nájomca hradí počas doby nájmu všetky poplatky (diaľničné známky, mýto, phm) a pokuty
g) Nájomca je povinný predchádzať vzniku mimoriadnych udalostí (krádež, zničenie, odcudzenie)
h) V prípade odcudzenia automobilu / prívesu je nájomca okamžite povinný kontaktovať políciu, prenajímateľa, spísať o tom zápisnicu, z čoho jednu kópiu spolu s kľúčmi a prevzatými dokladmi od obytného automobilu / prívesu odovzdá prenajímateľovi. V prípade, že akýkoľvek z týchto bodov nebude splnený, nájomca sa zaväzuje znášať vzniknutú škodu a v plnej výške ju uhradiť prenajímateľovi.
i) Nájomca sa zaväzuje počas doby nájmu starostlivo nakladať, hospodáriť a chrániť predmet nájmu, vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín (voda do ostrekovačov, chladiaca kvapalina, olej, adblue) a predpísaného tlaku v pneumatikách.
j) nájomca súhlasí so spracovaním  osobných údajov v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5. Sankcie, storno poplatky

a) Znečistenie interiéru: 50 €
b) Silné znečistenie interiéru (blato, piesok): 200€
c) Nevyčistená odpadová nádrž WC: 50€
d) Nedotankovaná palivová nádrž: 10€ + cena PHM
e) Neumytý kuchynský riad: 30€
f) Nevyčistená chladnička/mraznička: 30€
g) V prípade oneskoreného vrátenia obytného automobilu / prívesu zaplatí nájomca prenajímateľovi pokutu vo výške denného nájomného zvýšeného o 100% za každý deň, ktorý sa nájomca omeškal
h) Oneskorené vrátenie obytného automobilu v deň ukončenia prenájmu: 30€
i) V prípade odstúpenia nájomcu od zmluvy bude prenajímateľ účtovať nájomcovi za zrušenie rezervácie storno poplatok vo výške:
– viac ako 60 dní pred termínom prevzatia 30% ceny prenájmu
– 59 – 30 dní pred termínom prevzatia 40% ceny prenájmu
– 30 a menej pred termínom prevzatia 50% ceny prenájmu
j) Nájomca nemá nárok na vrátenie peňazí, v prípade predčasného vrátenia obytného automobilu / prívesu prenajímateľovi
k) V prípade používania obytného automobilu v rozpore s týmito VOP má prenajímateľ právo obytný automobil / príves nájomcovi odobrať, pričom náklady na takéto odobratie znáša nájomca. Nájomca je povinný tieto náklady uhradiť v plnej výške na základe daňového dokladu

6. Záverečné ustanovenia

a) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka.